Phần Lan giúp Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn