Sạt lở bờ sông Krông Bông ngày càng nghiêm trọng

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn