Ra mắt hai cuốn sách đặc biệt bảo vệ loài gấu Việt Nam

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn