Hai quyết định cần phải xem xét lại

Hai quyết định cần phải xem xét lại

(Diễn đàn trí thức) - "Kiến nghị  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ đầu tư Dự án dừng mọi chi tiêu nhằm triển khai xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé".